Identiteit

Identiteit

Het protestants-christelijke geloof is de inspiratiebron van waaruit we de kinderen waarden en normen meegeven. Vanuit ons geloof, waarin Gods aanbod van Genade en Liefde, de zorg voor elkaar en de zorg voor de schepping heel wezenlijk zijn, geven we inhoud aan onze identiteit. 

Dat merken de kinderen elke dag en alle kinderen doen mee aan de godsdienstige activiteiten.

Elke dag beginnen en eindigen we met gebed.

We vertellen Bijbelverhalen.

Alle onderwijsactiviteiten staan in het licht van door de Bijbel aangereikte waarden als dienstbaarheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van de Schepper, de schepping en onze medemens. 
Geloven moet tot uiting komen in heel ons doen en laten want je neemt het christen zijn mee in alles wat je doet. Dit bepaalt ons "bijzondere" onderwijs, wat tot uiting moet komen in kwaliteit, structuur en variatie. 

Vieringen 
Onze identiteit speelt ook een rol bij een aantal vieringen. Zo wordt bijzondere aandacht besteed aan de vieringen rondom de christelijke feestdagen. Het Kerstfeest wordt met de ouders gevierd. We besteden aandacht aan het Paasfeest, Hemelvaart en het Pinksterfeest. We zingen op school veel christelijke liederen. Aan de hand van een een jaarlijks opgesteld liedrooster sluiten we aan bij de Bijbelvertellingen. Bij de keuze van de liederen gebruiken we meerdere bundels. Op verschillende momenten kunnen de ouders op school meezingen tijdens een sing-in.


 

Terug

Kerkstraat 9

6671 AN Zetten

0488 - 45 23 23

ds.vanlingenschool@nullcpov.nl