notulen laatste MR-vergadering

 Notulen  MR vergadering  maandag 16 juni 2020

 

Datum:

Plaats:

Tijd:

aanwezig:

Afwezig m.k.

voorzitter:

Maandag 16 juni 2020

Er zijn versoepelingen, maar we vergaderen toch nog via Google Meet.

20.00-21:30 uur

allen 

 

Tijd

Onderwerp

Opmerkingen

 

1

20.00

Start MR

 

1a

 

Welkom 

 

1b

 

Opening (het verhaal van het potlood)

 

1c

 

Vaststellen agenda

 

1d

 

Bespreking notulen 18 mei 2020

De notulen zijn goedgekeurd

 

 

2

20.15

vanuit directie

 

2a

 

- Lio-stagiaire gesprek geweest. Wilden graag een proefles zien. Helaas koos hij voor een andere school.

- Corona. Grote stap, wel lastig. Afstand bewaren is lastig voor leerkrachten. Buitenspelen is nog wel een ding. Het gaat goed, geen kinderen die thuis zijn. 4 leerkrachten getest, nadeel is uitslag duurt twee dagen.

- kamp groep 8, gaat door.

- afscheidsavond is verplaatst naar laatste week. bedoeling is met ouders samen te vieren. Misschien in Wanmolen. Wel een kalere afscheidsavond.

- enquête naar ouders over coronatijd. Resultaten worden besproken. 

 

2b

 

taakbeleid: op dit moment lopen de jaargesprekken om het taakbeleid rond te krijgen. Eerst de gesprekken, daarna nog wat aanpassingen in de taken.

werkverdelingsplan: Het personeel heeft dit goedgekeurd. Hoe wordt die splitsing gedaan? Er is een voorstel gemaakt door de leerkrachten. Dit wordt nader bekeken.

Groepsindeling volgend jaar: de bezetting wordt besproken.  Wat houdt extra begeleiding in. dit wordt binnenkort besproken met de betreffende leerkrachten.

Communicatie naar ouders? Zodra de indeling van de kinderen rond is kan het worden gecommuniceerd naar de ouders.

evaluatie taakbeleid afgelopen jaar: taken zijn vervallen. Maar coronatijd was wel heel intensief.

Eindevaluatie van de werkgroepen wordt nu door de verschillende groepen gemaakt

 

2c

 

Schooltijden. Hoe gaan de pauzes lopen?  De Directeur laat een mogelijk schema zien. Met een half uur pauze voor de leerkrachten.

 

2d

 

Schoolgids/jaarplan/betere basisschool

Er is een infosessie geweest voor het team. Er is een nulmeting uitgezet. Op basis daarvan is een dag geweest met MT om een eerste opzet (concept)te maken van een plan van aanpak/jaarplan.

Vanuit betere basisschool nog eens kritisch kijken naar schoolplan.

Schoolgids is een gevolg daarvan, dus komt nog.

Goed om in begin nieuwe schooljaar een vergadering te plannen om dit te bespreken.

MR-lid: toch wel jammer dat we sommige stukken later krijgen om te bespreken, als het jaar al begonnen is. Is geen ideale situatie. 

 

 

4

21.00

MR

 

4a

 

vergaderdata 2020/2021

9 vergaderingen

31 augustus

5 oktober

9 november

7 december ( indien nodig)

18 januari

8 maart

12 april

31 mei

28 juni

 

4b

 

bezetting MR volgend jaar/taakverdeling binnen MR volgende jaar.

Wie wil welke taak op zich nemen volgend jaar?

2 MR ouderleden: nieuwsbrief

secretaris roulerend onder 2 leekrachten

voorzitter blijft hetzelfde

 

4c

 

jaarverslag in concept bespreken op 1e vergadering volgend schooljaar.

jaarplan MR 2020/2021

 

4d

 

begroting MR. 

Wat met het geld dat over is van dit jaar?

 

 

3

21.20

Schoolse zaken

 

3a

 

Mededelingen team

1 leerkracht is getest, gelukkig negatief

kinderen weer op school met hele klas. Druk, maar wel heel leuk. En goed om samen het jaar af te sluiten.

 

 

5

21.25

Afsluiting vergadering

 

5a

 

Mr-lid: is het misschien leuk om een nieuwsbrief te maken 3 keer per jaar. Meer bekendheid voor MR.

Goed idee!!!!!!!

 

5b

 

Sluiting

 

 

Terug

Kerkstraat 9

6671 AN Zetten

0488 - 45 23 23

ds.vanlingenschool@nullcpov.nl